Obchodní podmínky

 

1.   Vymezení pojmů aneb kdo je kdo

Prodávající je živnostník Zdeňka Eliášová, se sídlem Litomyšlská 1900, Choceň 565 01; IČ: 88326098, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.          

 

2. Kupní smlouva

PRO KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ JSOU SPOTŘEBITELÉ

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

PRO KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

KDY NEDOJDE K UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, prodávající není schopen zajistit dodání zboží nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

3. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje odevzdat objednané zboží k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy při platbě dobírkou.

 

K odesílanému zboží prodávající přikládá daňový doklad, který současně slouží jako záruční list.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, v případě, že není schopen zajistit dodání zboží. O této skutečnosti bude kupující informován prodávajícím písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

 

Ceník dopravy:

Dodání v rámci České republiky:
 

 

  • Zásilkovna.cz (dodání max. do tří dnů ode dne podání): 55 Kč 
  • Doporučená zásilka ČP (dodání do dvou až tří pracovních dnů od odeslání): 70 Kč
  • Kurýr PPL (dodání následující pracovní den ode dne podání): 99 Kč

Dodání na Slovensko:

  • Zásilkovna.cz (dodání do tří až čtyř dnů ode dne odeslání): 85 Kč
  • Kurýr (dodání do tří dnů ode dne odeslání): 125 Kč

Cena za dobírku je 20 Kč pro obě země. Při nákupu nad 1500 Kč je doprava po ČR a na Slovensko přes Zásilkovnu zdarma. Do dopravy zdarma není započítaná cena dobírky 20 Kč.

Cena za dodání do ostatních zemí bude dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím v závislosti místě dodání.

 

4. Platební podmínky

Kupující hradí zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1.Dobírkou: zboží je placeno přepravci při dodání přímo na adrese určené zákazníkem.

2.Převodem na bankovní účet:

 

číslo účtu: 670100 - 2208963008

číslo banky: 6210

banka: mBankVšechny ceny uvedené na www.sikvkuchyni.cz jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny přepočítávané na EUR jsou pouze orientační. Při platbě se kurz řídí aktuálním měnovým kurzem dopravce.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 

JAK POSTUPOVAT PŘÍ ODSTOUPENÍ - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně nebo e-mailem uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu zboží, které je předmětem odstoupení.

Odstoupení od kupní smlouvy včetně zboží spotřebitel zasílá na adresu prodávajícího Zdeňka Eliášová, Litomyšlská 1900, Choceň 56501 či na adresu elektronické pošty prodávajícího jsmetuprovas@sikvkuchyni.cz

VRÁCENÍ PENĚZ

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6. Vadné plnění - reklamace 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

ZA CO ODPOVÍDÁME

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

věc odpovídá provedením předloze,

je věc v odpovídajícím množství a míře a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

NA CO MÁTE NÁROK

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

KDY SE NEDÁ UPLATNIT REKLAMACE

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (například obvyklým užíváním (onošení), mechanickým poškozením věci (např. roztržení), nesprávným ošetřením věci (viz ošetřovací etiketa na zboží).

LHŮTY

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců. Avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

7. Dárkový poukaz a jeho podmínky

Základní podmínky:

· platnost se řídí datem uvedeným na poukazu

· není vyměnitelný za peníze

· hodnota poukazu musí být vyčerpána v rámci jednoho nákupu

· v rámci jednoho nákupu je možné zaplatit více poukazy. V tomto případě je nutné předem informovat prodávajícího emailem na adresu info.sikvkuchyni@gmail.com


Platba poukazem
Před finálním potvrzením kupní smlouvy je pod součtem nákupu okénko s nápisem “Chci použít dárkový poukaz”.  Do okénka kupující zadá kód uvedený na poukazu a potvrdí jeho použití stisknutím tlačítka “Použít”. Při nákupu ve vyšší hodnotě než je hodnota uvedená na poukazu kupující doplácí rozdíl bankovním převodem nebo na dobírku.

 

 

8. Náklady na použití komunikačních prostředků

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

9. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

10. Copyright, úplnost a aktuálnost informací

Nositelem autorských práv k těmto stránkám je prodávající.  Jakékoli jejich užití třetí osobou je podmíněno souhlasem nositele. Vyvíjíme maximální úsilí, aby informace na těchto stránkách byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. Přesto nemůžeme zaručit naprostou přesnost jejich obsahu. Současně si vyhrazujeme právo měnit či upravit poskytnuté informace i Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014.