Obchodní podmínky

 

1.   Vymezení pojmů aneb kdo je kdo

Prodávající je živnostník Zdeňka Eliášová, se sídlem Litomyšlská 1899, Choceň 565 01; IČ: 88326098, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.          

 

2. Kupní smlouva

PRO KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ JSOU SPOTŘEBITELÉ

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

PRO KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

KDY NEDOJDE K UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, prodávající není schopen zajistit dodání zboží nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

3. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje odevzdat objednané zboží k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy při platbě dobírkou.

 

K odesílanému zboží prodávající přikládá daňový doklad, který současně slouží jako záruční list.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, v případě, že není schopen zajistit dodání zboží. O této skutečnosti bude kupující informován prodávajícím písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

 

Ceník dopravy:

Dodání v rámci České republiky:
 

 

 • Zásilkovna.cz (dodání max. do tří dnů ode dne podání): 55 Kč 
 • Doporučená zásilka ČP (dodání do dvou až tří pracovních dnů od odeslání): 70 Kč
 • Kurýr PPL (dodání následující pracovní den ode dne podání): 99 Kč

Dodání na Slovensko:

 • Zásilkovna.cz (dodání do tří až čtyř dnů ode dne odeslání): 85 Kč
 • Kurýr (dodání do tří dnů ode dne odeslání): 125 Kč

Cena za dobírku je 20 Kč pro obě země. Při nákupu nad 1500 Kč je doprava po ČR a na Slovensko přes Zásilkovnu zdarma. Do dopravy zdarma není započítaná cena dobírky 20 Kč.

Cena za dodání do ostatních zemí bude dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím v závislosti místě dodání.

 

4. Platební podmínky

Kupující hradí zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1.Dobírkou: zboží je placeno přepravci při dodání přímo na adrese určené zákazníkem.

2.Převodem na bankovní účet:

 

číslo účtu: 670100-2208963008

číslo banky: 6210

banka: mBankVšechny ceny uvedené na www.sikvkuchyni.cz jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny přepočítávané na EUR jsou pouze orientační. Při platbě se kurz řídí aktuálním měnovým kurzem dopravce.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 

JAK POSTUPOVAT PŘÍ ODSTOUPENÍ - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího e-mailem uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu zboží, které je předmětem odstoupení.

Odstoupení od kupní smlouvy včetně zboží spotřebitel zasílá prostřednictvím služby Zásilkovna na adresu prodávajícího Zdeňka Eliášová, Litomyšlská 1899, Choceň 56501.

VRÁCENÍ PENĚZ

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6. Vadné plnění - reklamace 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

ZA CO ODPOVÍDÁME

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

věc odpovídá provedením předloze,

je věc v odpovídajícím množství a míře a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

NA CO MÁTE NÁROK

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

KDY SE NEDÁ UPLATNIT REKLAMACE

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (například obvyklým užíváním (onošení), mechanickým poškozením věci (např. roztržení), nesprávným ošetřením věci (viz ošetřovací etiketa na zboží).

LHŮTY

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců. Avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

7. Dárkový poukaz a jeho podmínky

Základní podmínky:

· platnost se řídí datem uvedeným na poukazu

· není vyměnitelný za peníze

· hodnota poukazu musí být vyčerpána v rámci jednoho nákupu

· v rámci jednoho nákupu je možné zaplatit více poukazy. V tomto případě je nutné předem informovat prodávajícího emailem na adresu info.sikvkuchyni@gmail.com


Platba poukazem
Před finálním potvrzením kupní smlouvy je pod součtem nákupu okénko s nápisem “Chci použít dárkový poukaz”.  Do okénka kupující zadá kód uvedený na poukazu a potvrdí jeho použití stisknutím tlačítka “Použít”. Při nákupu ve vyšší hodnotě než je hodnota uvedená na poukazu kupující doplácí rozdíl bankovním převodem nebo na dobírku.

 

 

8. Náklady na použití komunikačních prostředků

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

9. Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

1.1. Údaje během nákupu

Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údaji jsou tedy ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

1.2. Novinky

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, uchováme vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání novinek a speciálních nabídek.

1.3. Údaje získané během využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přicházíte na naše stránky a co na nich vyhledáváte. Taktéž uchováváme vaše recenze.

Získáváme též údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přístupu k našim službám, včetně IP adresy, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informací o vašem mobilním zařízení, informaci, z které internetové stránky k nám přicházíte, stránky, které navštívíte a informace z cookies a podobných nástrojů.

2. Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

2.1. Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme během vytváření objednávky, používáme k jejímu vybavení. Tyto údaje taktéž potřebujeme do našeho účetního a fakturačního pořádku.

2.2. Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání našich oznámení souvisejících s vybavováním objednávek, nebo pokud chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o změnu vašich údajů ve vaší objednávce. Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám též na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které vy vás mohly zajímat. Zasílání těchto e-mailů můžete snadno zrušit tím, že v doručeném e-mailu kliknete na možnost "Odhlásit se" z odběru.

2.3. Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies, o kterých vás informujeme při prvním vstupu na naše stránky.

3. Právní základy

I když vás nechceme zatěžovat právničtinou, v souladě s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

 1. Plnění smlouvy – v případě objednání zboží
 2. Souhlas – ve spojitosti se zasíláním komerční komunikace o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Udělený souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odovolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
 3. Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či vykonávání rozhodnutí.

 

4.Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

4.1. Doručovatelské služby

Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňujeme v případě doručovatelské služby, kterou jste při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

 • Zásilkovna, s.r.o. se se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387
 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 Česká republika
 • PPL CZ, s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany Česká republika

 

4.2. Analytické a reklamní služby

Pracujeme též s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ti nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé používají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbírali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami.

 

4.3. Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

5. Jak vaše údaje chráníme

Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru, který je pro nás vyhrazený. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

6. Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje týkající se vybavené objednávky uchováváme kvůli účetnictví po ze zákona nezbytnou dobu, kterou je 5 let počínaje následujícím rokem od jejího doručení.

V případě, že používáme vaše osobní údaje za účelem doručování komerční komunikace na vaši e-mailovou adresu, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

7. Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo eshop Šik v kuchyni. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste nám poskytli v průběhu vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné..
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od nás k jinému subjektu, kdy předáme Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Dále můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě neprodleně ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení našich povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části „Kontaktujte nás“ níže.

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

8. Kontaktujte nás

Provozovatelem při zpracování vašich údajů je:

Zdeňka Eliášová
se sídlem Litomyšlská 1899, Choceň 56501
IČO: 88326098

V případě, že máte jakékoliv otázky k Ochraně a zpracování osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese jsmetuprova@sikvkuchyni.cz nebo písemně na výše uvedené adrese.

 

 

10. Copyright, úplnost a aktuálnost informací

Nositelem autorských práv k těmto stránkám je prodávající.  Jakékoli jejich užití třetí osobou je podmíněno souhlasem nositele. Vyvíjíme maximální úsilí, aby informace na těchto stránkách byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. Přesto nemůžeme zaručit naprostou přesnost jejich obsahu. Současně si vyhrazujeme právo měnit či upravit poskytnuté informace i Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 25. května 2018.